Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetového obchodě http://www.4n6shop.cz/ a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
 2. Prodávajícím a provozovatel internetového obchodu http://www.4n6shop.cz/ je:

  Forenzní DNA servis, s.r.o.
  Janovského 18
  170 00 Praha,
  IČO: 27227529
  DIČ: CZ27227529

         Korespondenční adresa:
        Forenzní DNA servis, s.r.o.
         Budínova 2
        180 81 Praha 8
        Tel: 233931123
        Email:
obchod@DNA.com.cz

 1. Kupující = spotřebitel - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy. Podnikatelský subjekt - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a souvisejícími předpisy. Podnikatelským subjektem se rozumí každá právnická osoba a ta fyzická osoba, která při svém nákupu uvádí na daňovém dokladu IČ a/nebo DIČ a/nebo firmu organizace. Dále jen „kupující“.

II. Uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky, podané prostřednictvím elektronického obchodu http://www.4n6shop.cz/, jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
 2. Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné
 3. Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem odeslání objednávky. Od smlouvy je možné odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží (poučení a formulář viz níže)
 4. Místem dodání zboží je dodací adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři, pokud si kupující nezvolí osobní odběr v kanceláři společnosti.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny jeho převzetím.
 6. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané zboží a zaplatit celkovou cenu a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v objednávce.
 7. Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto kupujícího.
 8. Vyplněním registračního formuláře nebo objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje smí použít prodávající pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy. Shromažďování a archivace osobních údajů se řídí směrnicí o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679.

III. Ochrana osobních údajů

Kupující dobrovolně poskytuje své osobní údaje prodávajícímu a souhlasí s jejich zpracováním, shromažďováním, uchováním a evidencí za účelem uzavření kupní smlouvy s prodávajícím a řádného trvání právního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím založeného uzavřenou kupní smlouvou. Prodávající neposkytuje takto získané osobní údaje třetím osobám, vyjma dopravcům zboží, a to pouze k řádnému doručení zboží zakoupeného kupujícím a svým obchodním partnerům, a to pouze k obstarání zboží požadovaného kupujícím a účetnictví. Osobní údaje jsou poskytovány pouze v minimálním rozsahu nutném k řádnému plnění z uzavřené kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. Změna uložených osobních dat je možná po přihlášení kupujícího do „zákaznické sekce“ nebo na základě telefonického nebo emailového vyžádání kupujícího u prodávajícího. Pokud kupující projeví svůj souhlas, může mu prodávající sdělovat e-mailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle e-mailovou zprávu na obchod@DNA.com.cz, nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky. Shromažďování a archivace osobních údajů se řídí směrnicí o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679.

 

Shromažďované osobní údaje:
- jméno a příjmení
- adresa fakturační/dodací
- telefon
- email

 

IV. Expediční lhůty a dodací podmínky

 1. Není-li dohodnuto jinak, objednané zboží bude zasláno Českou poštou nebo přepravní službou PPL, kdy poštovné a balné hradí příjemce.
 2. Není-li v popisu objednaného produktu uvedeno jinak, je zboží zpravidla expedováno do dvou pracovních dnů po obdržení objednávky.
 3. Tyto podmínky platí pro expedici po České republice. Pro zaslání zboží do zahraničí nás prosím kontaktujte v rubrice "Rychlý dotaz".

V. Reklamace

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem elektronického obchodu http://www.4n6shop.cz/ a předpisy platnými v ČR při uzavření smlouvy dle občanského zákoníku.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží

 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od přijetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží (v nepoškozeném obalu), bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Zboží nelze vracet na dobírku. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Prodávající vrací i částku za poplatky související s odesláním zboží a to do výše nejlevnějšího možného poštovného.

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy:
(zákonný podklad -
§ 1818§ 1820 až 1840 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 „Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu - ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni převzetí zboží.“

1.2 „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.“

1.3 „Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 „Pokud kupující odstoupí od této smlouvy, budou mu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu a obdržení vráceného zboží, všechny platby, obdržené v rámci kupní smlouvy, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Vrácení platby proběhne předem dohodnutým způsobem mezi kupujícím a prodávajícím.

2.2 „Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět (Forenzní DNA servis, s.r.o., Budínova 2, Praha 8, 180 81) nebo je předejte na adrese (Forenzní DNA servis s.r.o., Bulovka 1606/5, Praha 8, 180 81)). Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.“.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy:

Adresát:
Forenzní DNA servis, s.r.o., Janovského 18, 170 00, Praha 7
tel: +420 731 503 250, e-mail: obchod@DNA.com.cz

 

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):
 

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

- Datum

 (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

VII. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu bez zbytečného odkladu vrácena zpět.

 1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává;
  2. výrazným způsobem se změnila cena zboží.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, zboží je dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší, než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Předáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, podmínky dodávky a veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den předání objednávky, jakož i v den odeslání objednaného zboží.
 2. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti právem České republiky.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost prodávající vyhlásí na internetových stránkách či jiným vhodným způsobem.

Reklamační řád

 1. Vznikne-li na zboží dodaném elektronickým obchodem http://www.4n6shop.cz/ reklamační důvod, může kupující uplatnit reklamaci e-mailem.
 2. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na e-mailové adrese: obchod@DNA.com.cz
  Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefonní číslo, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, podrobný popis závady a návrh na řešení vzniklé situace. Ve všech případech je třeba předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.
 3. Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození vzniklého při přepravě. Pokud je obal poškozen, pak je kupující povinen dále na místě zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.
  Upozornění:
  V případě poškození obalu ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky. Usnadní to další vyřizování reklamace.
 4. Prodávající informuje kupujícího do tří pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách o následném postupu řešení reklamace.
 5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkcí a škod vzniklých neodborným používáním, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto druhu se nevztahuje případná poskytnutá záruka.