Informovaný souhlas

Registrující potvrzením souhlasu s obchodními podmínkami provozovatele obchodu a společnosti Forenzní DNA servis, s.r.o. (dále jen správce) dává ve smyslu směrnice o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, souhlas k tomu, aby jeho údaje byly zpracovány a uchovány v obchodní databázi provozovatele elektronického obchodu.

 

Správce bude nakládat s poskytnutými osobními údaji zákazníků v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně osobních údajů. Poskytnuté osobní údaje bude Správce zpracovávat za účelem provozu elektronického obchodu 4N6shop.cz. Zpracovávání poskytnutých osobních údajů se může dít automatizovaně či jinými prostředky

 

Poučení subjektu údajů o jeho právech ve spojení s ochranou osobních údajů

 1. Požádá-li subjekt údajů o informace o zpracování svých osobních údajů, bude mu tato informace správcem zbytečného odkladu poskytnuta, maximálně pak do 1 měsíce od obdržení žádosti.
 1. Obsahem informace je sdělení o účelu zpracování osobních údajů, sdělení o osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, sdělení o povaze automatizovaného zpracování a sdělení o příjemci, popřípadě kategoriích příjemců.
 1. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 1. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  1. Požádat správce o vysvětlení
  2. požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
 1. Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 4 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav, nejpozději pak do 1 měsíce od obdržení žádosti.
 1. Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má subjektu údajů právo obrátit se přímo na Úřad na ochranu osobních údajů.
 1. Postup nevylučuje, aby se subjektu údajů obrátil se svým podnětem na Úřad přímo.
 1. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona (občanský zákoník).
 1. Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u správce nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.
 1. Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.