Požadavek subjektu údajů

Požadavek na informaci, změnu, omezení zpracování, nebo výmaz osobních údajů

 

Identifikace žadatele:

 Jméno a   příjmení

 

 Číslo jednací

 

 Číslo objednávky

 

 

Identifikace organizace, které je požadavek adresován:

Název, sídlo, IČ

Forenzní DNA servis, s.r.o., Janovského 18, 170 00 Praha 7, IČ: 27227529

 

Žádám Správce těchto mých osobních údajů………………….………………………… o *)

 

  • právo na přístup/informaci
  • opravu/úpravu uvedených osobních údajů na

                       ……………………………………………………………………………………………………..

  • omezení zpracování uvedených osobních údajů

                      ……………………………………………………………………………………………………..

  • vznesení námitky proti zpracování uvedených osobních údajů

         ……………………………………………………………………………………………………..

  • nesouhlas se zpracováním, výmaz uvedených osobních údajů (právo být „zapomenut“)
  • přenositelnost do organizace

         …………………………………………………………………………………

 

 

Poučení :

Jako žadatel máte právo požádat Správce prostřednictví výše uvedených kontaktních údajů o přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Máte právo odvolat tento souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. V případě, že byste zjistili, že zpracování poskytnutých osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života, nebo v rozporu se zákonem, můžete správce požádat o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.

Máte právo podat stížnost u pověřence, nebo dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat písemně nebo osobně adrese Správce.

 

*) Nehodící škrtněte

 

V ………………………………………… dne ……………………………..                   

                       

                                                                                                                      Podpis žadatele

 

 

 

V PŘÍPADĚ POTŘEBY SI TENTO FORMULÁŘ, PROSÍM, ZKOPÍRUJTE A VYPLŇTE V TEXTOVÉM EDITORU NEBO RUČNĚ.

VYPLNĚNÝ A PODEPSANÝ FORMULÁŘ NÁM POTÉ DORUČTE ELEKTRONICKY NEBO POŠTOU.